Macierz

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej – Matice školská v České republice, z.s., przy przedszkolu i szkole w Bukowcu.

 • prezes: Bronisław Skupień
 • vice prezes: Monika Śmigová
 • skarbnik: Vanda Labajová

kontakt: ms@bukowiec.cz

 

 

Výsledek obrázku pro macierz szkolna w rc stanowy

 

 

S T A N O V Y

Matice školské v České republice

Název:              Macierz Szkolna w RC – Matice školská v ČR, z.s.

Sídlo:               Český Těšín, Česká republika

Preambule

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej – Matice školská v České republice, z.s. (dříve: Macierz szkolna w RC – Matice školská v ČR, o.s.), jako právní nástupce sdružení „Macierz Szkolna w Czechosłowacji“, je spolkem podle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. Jejím nejvyšším posláním je péče o rozvoj polského školství na území České republiky.

Část 1. – Úvodní ustanovení

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto stanovy určují cíle, pravidla působení a organizační strukturu Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej – Matice školské v České republice z. s. (dále jen „MŠ“).
 2. MŠ je spolkem, zřízeným jako samosprávný a dobrovolný svazek členů v souladu s předpisy občanského práva, který se při své činnosti řídí platnými předpisy českého právního řádu.
 3. Hlavní činnost MŠ je realizována na území České Republiky a území ostatních států Evropské unie.
 4. MŠ je veřejně prospěšnou právnickou osobou, podle ustanovení občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha. MŠ může získat status veřejné prospěšnosti ve smyslu zvláštních právních předpisů po splnění předpokladů těmito zvláštními právními předpisy předpokládanými.
 5. MŠ vyvíjí svou činnost prostřednictvím Organizačních skupin a Samostatných skupin vedených jako pobočné spolky (dále jen „Skupiny“).

II.

Účel a prostředky činnosti

 1. Účelem MŠ je zejména následující veřejně prospěšná činnost:
  1. péče o rozvoj polského školství na území ČR,
  2. podpora středních, základních a mateřských škol s polským jazykem vyučovacím působících v ČR (dále jen „polských škol“),
  3. sdružování žáků polských škol a jejich rodičů,
  4. podpora společenských, kulturních a sportovních iniciativ žáků polských škol,
  5. zachování obecného užívání polského jazyka a propagace polské kultury v ČR.
 2. Plnění svých cílů MŠ zajišťuje zejména prostřednictvím:

$1a.      poskytování pomoci při vybavení všech polských škol, žákovských a učitelských knihoven,

$1b.      pomoci při organizování školních, kulturních, osvětových, sportovních a společenských akcí,

$1c.       vzdělávací a osvětové činnosti včetně organizace školení,

$1d.      pomoci při organizování exkurzí a školních výletů,

$1e.      organizování mimoškolní činnosti žáků všech polských škol,

$1f.        spolupráce s vedením všech polských škol,

$1g.      spolupráce se spolky rodičů a přátel škol a mateřských škol s českým, slovenským a jiným jazykem vyučovacím,

$1h.      spolupráce s jinými spolky, institucemi a soukromými osobami v tuzemsku i zahraničí, zejména v Polsku, podporujícími polské školství v ČR,

$1i.        vytváření sociálního zázemí a studijních předpokladů pro polské školy, 

$1j.        rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráce,

$1k.       zřizování a provozování školních družin, škol v přírodě a knihoven,

$1l.        zřizování a provozování kulturních a osvětových zařízení,

$1m.    zřizování a vedení uměleckých souborů a provozování dalších kulturních aktivit,

$1n.      realizace jiných projektů, činností a aktivit za účelem dosažení hlavního poslání MŠ.

 1. MŠ může kromě výše uvedené hlavní činnosti provozovat i vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání v rámci platných právních předpisů a oprávnění, která podle nich získala, a to především, je-li její účel k podpoře hlavní činnosti nebo k hospodárnému využití majetku MŠ.

Část 2. – Členství

I.

Vznik a zánik členství

 1. Členství vzniká zaplacení členského příspěvku fyzické osoby, jež:
  1. sdílí cíle MŠ podle těchto Stanov,
  2. dovršila věku 18 let,
  3. má záměr stát se členem MŠ a projevuje vůli řídit se jejími stanovami.
 2. Vznikem členství ve Skupině vzniká i členství v MŠ.
 3. Členství zaniká:
  1. vystoupením – doručením písemného prohlášení o vystoupení předsedovi příslušné Skupiny,
  2. vyloučením; vyloučit člena je možné pro závažné porušení povinnosti vyplývajících z členství, pokud ani po výzvě příslušné Skupiny člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu – výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li MŠ zvlášť závažnou újmu,
  3. neplacením členských příspěvků, a to uplynutím šesti měsíců ode dne splatnosti členského příspěvku,
  4. dnem zániku příslušné Skupiny nebo MŠ.
 4. O vyloučení rozhoduje prostou většinou Skupina, jejímž členem je vylučovaná osoba.
 5. Proti rozhodnutí o vyloučení přísluší vylučovanému právo písemně se odvolat k Hlavnímu výboru MŠ do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení.
 6. Osobě, jejíž členství zaniklo, nenáleží žádné plnění ze strany MŠ ani příslušné Skupiny. 

II.
Práva a povinnosti člena

 1. Člen má zejména právo:
  1. volit a být volen do všech orgánu MŠ,
  2. aktivně se účastnit činnosti MŠ a orgánů, do kterých byl zvolen, jakož i činnosti příslušné Skupiny,
  3. být informován o činnosti MŠ a jejich orgánů,
  4. obracet se se žádostmi a individuálními či skupinovými návrhy na všechny orgány

MŠ,

  1. využívat materiální základnu a další majetek MŠ v souladu s pravidly určenými MŠ.
 1. Člen má zejména povinnost:
  1. dodržovat stanovy MŠ,
  2. dodržovat vnitřní předpisy a usnesení orgánů MŠ a Skupin,
  3. řádně plnit svěřené úkoly a funkce,
  4. být činný v příslušné Skupině a v orgánech MŠ, do kterých byl zvolen,
  5. platit členské příspěvky.

III.

Čestné členství

 1. Čestné členství se uděluje na základě usnesení Valného shromáždění MŠ na návrh orgánu MŠ osobě, která svou činností mimořádně přispěla k rozvoji MŠ nebo polského školství v České republice.
 2. Čestný člen má všechna práva a povinnosti člena kromě aktivního a pasivního volebního práva; čestný člen však nemá povinnost platit členské příspěvky.
 3. Čestný člen se může účastnit zasedání Hlavního výboru a Valného shromáždění s poradním hlasem.

IV.

Podporující člen

 1. Podporujícím členem může být fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právnímu jednání, která souhlasí s hlavní činnosti MŠ a poskytuje v její prospěch finanční, věcnou nebo organizační pomoc.
 2. Právnická osoba působí v MŠ prostřednictvím svého zástupce.
 3. O přijetí podporujícího člena rozhoduje Hlavní výbor MŠ.
 4. Podporující člen má všechna práva člena kromě aktivního a pasivního volebního práva.
 5. Podporující člen je povinen zejména:
  1. pravidelně hradit členské příspěvky v deklarované výši,
  2. poskytovat deklarované plnění.

Část 3. – Organizační struktura

I.
Orgány MŠ

 1. Orgány MŠ jsou:
  1. Valné shromáždění MŠ, které je nejvyšším orgánem MŠ,
  2. Hlavní výbor MŠ, jako výkonný orgán MŠ,
  3. Hlavní kontrolní komise, jako orgán vnitřní kontroly MŠ,

II.

Valné shromáždění MŠ

 1. Valné shromáždění MŠ se koná jednou za tři roky, s výjimkou případu, kdy je svoláno mimořádně.
 2. Mimořádné Valné shromáždění MŠ se koná v případech, kdy:
  1. o jejím svolání jednohlasně rozhodne Hlavní kontrolní komise,
  2. svolání mimořádného Valného shromáždění navrhnou nejméně dvě Skupiny, přičemž písemně oznámí Hlavnímu výboru předmět jednání mimořádného Valného shromáždění MŠ,
  3. mimořádné Valné shromáždění MŠ svolá Hlavní výbor MŠ.
 3. Nejméně měsíc před řádným a 14 dnů před mimořádným Valným shromážděním svolávající orgán oznámí písemně Skupinám místo a dobu konání Valného shromáždění MŠ.
 4. Valného shromáždění se účastní delegáti Skupin, přičemž na každých 50 členů skupiny připadá jeden delegát, nejméně však dva delegáti na Skupinu.
 5. Mandát delegáta mají rovněž členové Hlavního výboru MŠ a Hlavní kontrolní komise MŠ.
 6. Všem výše uvedeným delegátům přísluší aktivní a pasivní volební právo.
 7. Valného shromáždění MŠ je usnášeníschopné, účastni-li se ho alespoň 1/4 všech delegátů; rozhodnutí nebo usnesení se přijímá prostou většinou. Pro určení kvora usnášeníschopnosti platí, že každá skupina má dva delegáty. K delegátům nominovaným jednotlivými skupinami ve větším rozsahu než dva delegáti na skupinu se při určení usnášeníschopnosti nepřihlíží.
 8. Delegáti hlasují přímo, přičemž každý z delegátů má jeden hlas.
 9. Neurčí-li Valné shromáždění jinak, volby orgánů se provádějí tajným hlasováním podle volebního řádu přijatého Valným shromážděním.
 10. Valné shromáždění rozhoduje o všech podstatných záležitostech MŠ. Zejména:
  1. přijímá nebo odmítá zprávu o činnosti Hlavního výboru MŠ a Hlavní kontrolní komise MŠ za uplynulé období,
  2. odsouhlasuje účetní uzávěrky schválené Hlavním výborem MŠ v období mezi konáním jednotlivých Valných shromáždění MŠ,
  3. volí členy a dva náhradníky Hlavního výboru MŠ,
  4. volí členy a jednoho náhradníka Hlavní kontrolní komise MŠ,
  5. schvaluje zásady rozpočtového hospodaření na další volební období,
  6. určuje výši členských příspěvků a výši příspěvků Skupin na činnost Hlavního výboru MŠ,
  7. na návrhu Hlavního výboru MŠ anebo Hlavní kontrolní komise MŠ zrušuje Skupiny, jejichž činností jsou soustavně porušovány tyto stanovy, 
  8. schvaluje stanovy, případně mění stanovy MŠ,
  9. uděluje čestné členství.      

III.

Hlavní výbor MŠ

 1. Hlavní výbor MŠ je výkonným orgánem MŠ.
 2. Hlavní výbor MŠ je složen z 11 členů volených Valným shromážděním MŠ na období tří let.
 3. Členové Hlavního výboru MŠ volí ze svého středu Předsedu, 1. místopředsedu,
  2. místopředsedu a další funkcionáře; odstoupí-li člen Hlavního výboru MŠ, nastupuje náhradník uvedený v listině náhradníků.
 4. Hlavní výbor MŠ se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce; zasedání Hlavního výboru MŠ svolává jeho Předseda.
 5. Předseda je povinen svolat zasedání Hlavního výboru MŠ, pokud o to požádají tři jeho členové, kteří zároveň sdělí písemně program takto svolaného zasedání.
 6. Hlavní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno minimálně 6 jeho členů.
 7. K platnosti usnesení je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů Hlavního výboru MŠ.
 8. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.
 9. Statutárními orgány MŠ jsou:
  1. Předseda Hlavního výboru MŠ,
  2. 1. místopředseda Hlavního výboru MŠ,
  3. 2. místopředseda Hlavního výboru MŠ.
 10. MŠ zastupuji při všech právních jednáních statutární orgány následovně:
  1.  Předseda Hlavního výboru MŠ samostatně nebo
  2. 1. místopředseda společně s 2. místopředsedou MŠ nebo jeden z místopředsedů společně s dalším členem výboru.
 11. Hlavní výbor MŠ zejména:
  1. svolává Valné shromáždění MŠ,
  2. rozhoduje o odvolání ve věcech v
  3. yloučení člena MŠ, a to do 90 dnů od doručení odvolání,
  4. předkládá Valnému shromáždění MŠ zprávu o své činnosti, pokladní zprávu, rámcový plán činnosti a předpokládaný rozpočet na příští volební období.
 12. Hlavní výbor MŠ v období mezi Valnými shromážděními MŠ:
  1. rozhoduje o všech běžných záležitostech MŠ, kromě záležitostí, které podle těchto stanov patří do rozhodovací pravomoci jiných orgánů,
  2. po vyjádření Hlavní kontrolní komise schvaluje účetní uzávěrku.
 13. Hlavní výbor MŠ má dále povinnost
  1. svolat mimořádné Valné shromáždění do 2 měsíců po obdržení písemného návrhu Skupin,
  2. informovat Hlavní kontrolní komisi o době a místě konání svého zasedání alespoň 7 dní před svým zasedáním.

IV.

Hlavní kontrolní komise

 1. Hlavní kontrolní komise je složena ze tří členů, které volí a odvolává Valné shromáždění MŠ.
 2. Hlavní kontrolní komise je odpovědna pouze Valnému shromáždění MŠ.
 3. Členem Hlavní kontrolní komise nesmí být osoba, která je:           
  1. členem statutárního orgánu nebo likvidátorem MŠ,
  2. osobou blízkou členovi statutárního orgánu nebo likvidátorovi MŠ.
 4. Členové Hlavní kontrolní komise:
  1. volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, popř. jiné funkcionáře,
  2. v ostatním samostatně rozhodují o své vnitřní struktuře.
 5. Usnesení Hlavní kontrolní komise je přijato, hlasuje-li pro ně většina její členů.
 6. Hlavní kontrolní komise je povinna:
  1. dohlížet, jsou-li záležitosti MŠ řádně vedeny a vykonáva-li MŠ činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
  2. dohlížet na soulad usnesení Hlavního výboru MŠ, Organizačních skupin a Skupin vedených jako pobočné spolky a jejich orgánů s těmito stanovami,
  3. kontrolovat organizační, finanční a hospodářskou činnost všech orgánu MŠ,
  4. alespoň jednou za půl roku provádět kontrolu organizační, finanční a hospodářské činnosti Hlavního výboru MŠ, o jehož výsledku sepíše protokol,
  5. na každém Valném shromáždění MŠ předložit řádnou zprávu o své činnosti a výsledek kontroly organizační, finanční a hospodářské činnosti Hlavního výboru MŠ,
  6. dohlížet na řádný průběh Valného shromáždění MŠ až do zvolení nové Hlavní kontrolní komise,
  7. písemně se vyjádřit ke každé účetní uzávěrce,
  8. z každého svého zasedání vyhotovit zápis.
 7. Hlavní kontrolní komise má zejména právo:
  1. upozornit Hlavní výbor na zjištěné nedostatky při své kontrolní činnosti a požadovat jejich nápravu,
  2. prostřednictvím jí pověřených členů účastnit se každého zasedání Hlavního výboru MŠ s poradním hlasem,
  3. prostřednictvím jí pověřených členů nahlížet do dokladů MŠ a požadovat od členů dalších orgánů MŠ vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

ČÁST 4. – SKUPINY

I.

Organizační skupina

 1. Organizační skupinu je možné založit v každé obci, ve které alespoň pět osob prohlásí zájem založit Organizační skupinu.
 2. Založení Organizační skupiny jsou zakladatelé povinni písemně oznámit Hlavnímu výboru MŠ ve lhůtě 2 týdnů od založení a uvést jména a příjmení osob zvolených do orgánů Organizační skupiny.
 3. Hlavní výbor do 90 dnů rozhodne o vzniku Organizační skupiny; ke dni rozhodnutí o vzniku skupiny se zakládající osoby automaticky stávají členy MŠ, pokud již členy nejsou.
 4. Orgány Organizační skupiny tvoří:
  1. Členská schůze,
  2. Předseda,
  3. Kontrolní komise – fakultativně zřizovaný orgán (je-li zřízena, musí mít nejméně tří členy). O zřízení Kontrolní komise rozhoduje Členská schůze.
 5. Předsedu a Kontrolní komisi volí na období jednoho roku ze svých členů Organizační skupina na Členské schůzi.
 6. Členskou schůzi se svolává Předseda alespoň jednou ročně.
 7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná alespoň čtvrtina všech její členů; usnesení nebo rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů.
 8. Předseda Organizační skupiny zejména:
  1. zastupuje v rozsahu souvisejícím s její činností,
  2. odpovídá Valnému shromáždění MŠ a Hlavnímu výboru MŠ za její administrativní činnost,
  3. o činnosti Organizační skupiny podává jednou ročně Hlavnímu výboru MŠ písemnou zprávu,
  4. podepisuje všechny písemnosti,
  5. jmenuje delegáty na Valné shromáždění MŠ, nejsou-li zvoleni Členskou schůzi.
 9. Kontrolní komise, je-li zřízena, zejména:
  1. kontroluje organizační, finanční a majetkovou činnost Organizační skupiny,
  2. podává jednou ročně Hlavnímu Výboru MŠ písemnou zprávu o své činnosti,
  3. vede písemné záznamy o provedených kontrolách,
  4. písemně informuje Hlavní kontrolní komisi o výsledku provedených kontrol alespoň jednou ročně.
 10. Organizační skupina zaniká:
  1. zánikem MŠ,
  2. sloučením s jinou Organizační skupinou;  o tomto sloučení rozhodují usnesením členské schůze OS, které se slučuji, přičemž k přijetí usnesení je třeba většiny všech členů obou Organizačních skupin,
  3. usnesením o zániku Organizační skupiny; o tomto zániku rozhoduje Členská schůze Organizační skupiny, přičemž k přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech členů Organizační skupiny. 
 11. V případě zániku Organizační skupiny, Kontrolní komise (Předseda Organizační Skupiny, není-li Kontrolní komise zřízena) do 30 dnů od usnesení o zániku předloží Hlavnímu výboru seznam majetku skupiny.
 12. O formách činnosti a další vnitřní struktuře Organizační skupiny rozhoduje v rámci těchto stanov každá OS samostatně.

II.

Samostatná skupina

 1. Hlavní výbor může na návrh Organizační skupiny rozhodnout o přeměně Organizační skupiny na Samostatnou skupinu, která je pobočným spolkem podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
 2. Organizační skupina tuto přeměnu navrhne usnesením obsahujícím název budoucí Samostatné skupiny, jak rovněž jméno osoby, která bude tvořit statutární orgán Samostatné skupiny vedené jako pobočný spolek.
 3. Název Samostatné skupiny musí obsahovat příznačný prvek názvu MŠ a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.
 4. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává jménem MŠ Hlavní výbor MŠ bez zbytečného odkladu poté, co rozhodne o přeměně Organizační skupiny na Samostatnou skupinu.
 5. Samostatná skupina vzniká dnem zápisu do tohoto rejstříku.
 6. Orgány Samostatné skupiny vedené jako pobočný tvoří:
  1. Členská schůze, jako její nejvyšší orgán,
  2. Kontrolní komise (fakultativně zřizovaný orgán). O zřízení Kontrolní komise rozhoduje Členská schůze.
  3. Předseda skupiny, který je statutárním orgánem pobočného spolku a zastupuje Samostatnou skupinu při všech právních jednáních samostatně. 
 7. Ve věcech v tomto bodě neupravených se Samostatná skupina řídí přiměřeně ustanoveními o Organizační skupině podle části 4 čl. I těchto stanov, jako rovněž příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Část 5. – Právní osobnost a zásady hospodaření

I.

Právní osobnost

 1. MŠ je samostatnou právnickou osobou s právní osobností.
 2. MŠ zastupuje při všech právních jednáních vůči třetím osobám Předseda Hlavního výboru MŠ samostatně nebo 1. místopředseda společně s 2. místopředsedou Hlavního výboru MŠ. 
 3. Samostatná skupina je právnickou osobou, jejíž právní osobnost je odvozena od MŠ. V rámci těchto stanov rozhoduje Samostatná skupina o své činnosti a nakládání se svým majetkem samostatně.
 4. Samostatné skupiny nesou plnou odpovědnost za své závazky a neručí za závazky MŠ. Taktéž MŠ neručí ani neodpovídá za závazky Samostatných skupin.

II.

Zásady hospodaření

 1. MŠ samostatně nakládá se svým majetkem a finančními prostředky.
 2. MŠ veškeré finanční prostředky vynakládá pro zajištění své hlavní veřejně prospěšné činnosti; zdrojem její příjmů jsou zejména členské příspěvky, příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, dary, dotace, dědictví a jiné.
 3. V případě rozhodnutí Valného shromáždění MŠ o jejím zániku, rozhodne Valné shromáždění MŠ o způsobu likvidace majetku; za tímto účelem ustanoví likvidátora.
 4. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout právnické osobě se statusem s obdobným účelem podle usnesení Valného shromáždění MŠ.
 5. V případě zrušení MŠ její členové nemají nárok na podíl na likvidačním zůstatku.
 6. O svém hospodaření vede MŠ evidenci podle platných právních předpisů; účetním rokem je kalendářní rok.
 7. Každý kdo nakládá s majetkem MŠ tak činí s péči řádného hospodáře.

Část 6. – Závěrečná ustanovení

 1. V záležitostech, které tyto stanovy neřeší, se použijí ustanovení občanského zákoníku, zejména § 214 a násl. O otázkách sporných nebo právními předpisy neupravených rozhoduje Valné shromáždění a v době mezi Valnými shromážděními Hlavní výbor MŠ.
 2. Interpretace, změny a doplňky stanov patří do výlučné kompetence Valného shromáždění MŠ.
 3. O zániku MŠ rozhoduje Valné shromáždění MŠ usnesením; usnesení o zániku MŠ se přijímá 2/3 většinou, hlasuje-li zároveň alespoň 2/3 všech delegátů.
 4. V případě, že zanikne MŠ, zaniknou i všechny Organizační skupiny i Samostatné skupiny vedené jako pobočné spolky.
 5. Tyto stanovy vstupují v účinnost okamžikem přijetí. Dosavadní stanovy pozbývají tímto okamžikem účinnosti.
 6. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle MŠ.“